• Anonyme

    nn amies sayé walh :p:p:p ehehehehehehe

  • Anonyme

    bien :p:p

  • Hééy Cv !! Sàfé Dghyà NsiitiiNàà !! Mé Pàs D'pRoBlm kiif DàyRàà Cv tOoi'h !! ??

  • Hhhh Biéén iwà Sùri A5téé imààN !! LAykàMàl 3Lék ot3iiChi f LAb7ààR Ga3 hhhh !! Bàch tCoNncEntRày f khatRék hhh Yak bé3da ?? !!

  • iwà Ha7nà KAnSààLkO A5té imààN' B'tbà7ér O Dààr Hhh éé Vs .. ?? Ach DàYrà M3a HàD SiiF , Yakma 9atléék HHhhH !!